Algemene voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Van Meggelen is een eenmanszaak welke zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.  Het kantoor wordt gevormd door een natuurlijk persoon, mevrouw mr. I.J. van Meggelen. Advocatenkantoor Van Meggelen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67865224.
 2. Op alle overeenkomsten en verstrekte opdrachten die door Advocatenkantoor Van Meggelen worden gesloten, zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. Nadrukkelijk worden de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen ten behoeve van Advocatenkantoor Van Meggelen opgesteld. De bedingen van de voorwaarden zijn eveneens ten behoeve van een ieder die op enige wijze voor het kantoor werkzaam is opgesteld. De voorwaarden zijn op iedere aanvaarde opdracht van toepassing, alsmede op  iedere vervolgopdracht,  aanvullende opdracht en op iedere nieuwe zaak, ook indien de opdrachtgever hiervoor geen schriftelijke overeenkomst van opdracht heeft getekend.
 4. De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Van Meggelen behelzen het honorarium, de eigen bijdragen vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand, de verschuldigde BTW en verschotten. De verschotten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder verschotten vallen alle werkelijk gemaakte kosten die door Advocatenkantoor Van Meggelen ten behoeve van de werkzaamheden worden gemaakt, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels, legeskosten, reiskosten, en alle andere kosten die niet in het uurtarief begrepen zijn.
 5. Het honorarium wordt maandelijks in rekening gebracht. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de besteedde tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. De besteedde tijd wordt in eenheden van vijf minuten in rekening gebracht. Advocatenkantoor Van Meggelen is bevoegd het honorarium tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op voorhand schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
 6. Voor opdrachten die worden aanvaard op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), is de opdrachtgever gehouden de eigen bijdrage te betalen. Bijkomende kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels en legeskosten, worden apart in rekening gebracht en dienen eveneens door de opdrachtgever te worden voldaan.
 7. Mocht een aanvraag voor een toevoeging worden afgewezen, dan is de opdrachtgever gehouden voor de reeds verrichtte werkzaamheden het reguliere uurtarief te voldoen. Dit uurtarief blijft van toepassing op de in die zaak nog te verrichten werkzaamheden.
 8. Advocatenkantoor Van Meggelen is bevoegd een voorschot te verlangen alvorens aanvang met de werkzaamheden te maken.
 9. Betaling van declaraties dient binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie te geschieden. Indien tijdige betaling uitblijft, behoudt Advocatenkantoor Van Meggelen het recht voor de werkzaamheden op te schorten. Advocatenkantoor Van Meggelen is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke voortvloeit uit het opschorten van de werkzaamheden.
 10. De opdracht welke Advocatenkantoor Van Meggelen met haar opdrachtgever sluit, is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 11. Conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten is de advocaat verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid beperkt zich tot een bedrag van maximaal € 500.000,- per gebeurtenis. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De polisvoorwaarden liggen op het kantoor ter inzage. Indien om welke reden dan ook geen uitkering volgens voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van Meggelen beperkt tot het bedrag aan honorarium (exclusief btw en verschotten) dat in het desbetreffende jaar waarin de gebeurtenis plaatsvond waardoor de aansprakelijkheid ontstond, bij de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 10.000,-. Onder gebeurtenis zoals voornoemd wordt eveneens een nalatigheid verstaan.
 12. In het geval dat de opdrachtgever een tekortkoming of fout van Advocatenkantoor Van Meggelen heeft ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervallen alle aanspraken van opdrachtgevers en derden tot schadevergoeding, indien niet binnen 12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
 13. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Van Meggelen en eventuele werknemers voor alle aanspraken van wederpartijen en/of derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, inclusief de redelijke kosten die Advocatenkantoor Van Meggelen heeft moeten maken om de betreffende aanspraken in en/of buiten rechte te bestrijden.
 14. Wanneer Advocatenkantoor Van Meggelen voor de uitvoering van de opdracht derden heeft ingeschakeld, aanvaard Advocatenkantoor Van Meggelen geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten van die derden. Op eerste verzoek zal Advocatenkantoor Van Meggelen de rechten die zij jegens de desbetreffende derde heeft in het kader van een schadeverhaal overdragen aan de opdrachtgever.
 15. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Van Meggelen en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 16. Advocatenkantoor Van Meggelen neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, tenzij het gaat om een declaratieverschil waarin de opdrachtgever tegen de hoogte van de onbetaald gelaten facturen geen kenbare bezwaren heeft gemaakt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van een bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

  Wanneer Advocatenkantoor Van Meggelen er niet in slaagt uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

  De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur treft u hierbij aan.